Sancor Gniezno

Summary

To opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Opieka pielęgniarską
jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ. Pacjenci opieką nie wymagają hospitalizacj
W oddziatach lecznictwa tacjonarnego, jednak ze względu na istniejące problemy
zdrowotne potrzebują systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej
w warunkach domowych.

Warunki objęcia pielęgniarską opieką długoterminową:
-skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
-karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do pielęgniarskiej OPD wypełniona przez
-lekarza kierującego i pielęgniarkę środowiskową

Cel objęcia pielęgniarską opieką długoterminową:
-zapewnienie pacjentom obtożnie chorym świadczeń pielęgniarskich w warunkach
domowych;
-przygotowanie chorego (i jego rodziny) do samoopieki i amopielegnaci, w tym
kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.

Ustugi świadczone przez pielegniarkę w opiece długoterminowej:
-realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie zaproponowanym pacjentowi lub jego opiekunowi procesem pielegnowania
-realizacja zleceń zabiegowych lekarza POZ
-pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
-edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz cztonków ich rodzin;
-pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Kto może być zakwalifikowany do objęcia opieką dtugoterminową:
-pacjenci 2 dowolnym wieku, obtożnie i/lub przewlekle chory,
-z dowolną jednostką chorobową,
-z ograniczeniem zdolności do samoopieki, którzy w ocenie wg karty oceny sprawności uzyskali od 0 do 40 punków,
-oceny dokonuje pielęgniarka na koniec każdego miesiąca kalendarzowego
-w przypadku przekroczenia 40 pkt. w karcie oceny sprawności NFZ nie finansuje
dalszej ustugi w tym zakresie wówczas opiekę nad pacjentem przejmuje pielegniarka
środowiskowa.

Kto nie kwalifikuje się do objęcia opieką dugoterminową:
-objęci opieką przez hospicjum domowe
-objęci opieką przez inne stacjonarne zaktady opieki dtugoterminowej;
-objęci opieką przez zespót dtugoterminowej opieki domowej dla pacjentów/dzieci wentylowanych mechanicznie;
-w ostrej fazie choroby psychicznej.

Osoby zainteresowane opieką domową dokonują zgtoszenia osobiście, za pośrednictwem
innej osoby lub telefonicznie pod numerem 668 688 035
od poniedziatku do piątku w godzinach 9:00-13:00
oraz dodatkowo we wtorki w godzinach 15:00- 16:00
oraz poza godzinami zgtoszeń.

Pielegniarka OPD świadczy wizyty w domu pacjenta 4 wizyty w tygodniu.
Wizyty świadczymy w dniach poniedziatek- piatek w godzinach 8:00- 20:00.
Termin wizyt jest uzgadniany wcześniej z pacjentem lub opiekunem
Pielęgniarska Domowa Opieka Dlugoterminowa 660 998 937

Kategorie: informacja